top of page

POLÍTICA DE TERMES I CONDICIONS DE VENDA

 

1. IDENTIFICACIÓ

MISSIONLEAK és una marca registrada propietat de KABUTS CULTURA, S.L:

Podeu contactar amb nosaltres enviant un correu a info@missionleak.com

O a l'adreça: Ronda Guinardó, 36 Baixos, Local 3 08025 de Barcelona

 

 

2. COMPRADOR

L'oferta de productes de la present pàgina web està dirigida als consumidors dels nostres serveis, entenent per consumidor el que estableix l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d'ara endavant TRLGDCU).

A aquests efectes, es considera consumidor o usuari les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Així mateix, també seran considerats consumidors les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

 

3. DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb allò estipulat a l'article 103 del TRLGDCU, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del servir d'habitatge, el transport de béns, el lloguer de vehicles, el menjar o els serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

 

4. POLÍTICA DE RESERVES

Hi ha un dipòsit de 25€ a Suite (sala), Bank of Thaqar i Wolf (misteri)

Hi ha un dipòsit de 50€ a Wolf (terror)

Es paga la totalitat a Tocata i Fuga.

 

Només podran fer reserves la(les) persona(es) que tinguin, almenys, 18 anys. En cas d'anar-hi amb menors d'edat, l'acompanyant d'almenys 18 anys haurà de signar una autorització abans d'entrar a qualsevol de les nostres sales. En cas que els menors acudeixin a les nostres instal·lacions amb un acompanyant, aquest comptarà com a membre més de l'equip. Podeu realitzar les vostres reserves a la nostra web, per e-mail (info@missionleak.com) o per whatsapp al 674670407.

Un cop fet el pagament de la reserva rebrà un correu electrònic de confirmació amb tots els detalls.

 

5. POLÍTICA DE MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS

 

No es podrà cancel·lar ni modificar la reserva amb menys de 48 hores abans. En cas de cancel·lació o modificació de dates amb menys de 48 hores, s'informa els clients consumidors que no es procedirà a la devolució dels 25€ pagats en concepte de dipòsit. No s'aplicarà la diferència de preu si finalment hi assisteixen menys jugadors dels ressenyats en el moment de la reserva.

 

En cas de cancel·lacions o modificacions realitzades amb antelació a les 48 hores anteriors a l'inici del joc, no es procedirà a la devolució dels 25€ pagats en concepte de dipòsit.

 

Pel que fa a modificacions de nombre de jugadors: En cas que finalment acudeixin més jugadors dels ressenyats a la reserva (que en cap cas podran sobrepassar l'aforament de cada sala), s'haurà d'abonar la diferència de preu en el moment d'accedir a les instal·lacions. Per a les modificacions realitzades amb anterioritat a les 48 hores, es podrà fer canvis al nombre de jugadors, pagant la quantitat proporcional a la quantitat de jugadors assignada amb el preu mostrat a la pàgina web.

 

Pel que fa a les modificacions de la dat o hora a de la reserva realitzades dins les 48 hores prèvies, podrà efectuar-se amb un càrrec addicional de 20€ en concepte de despeses administratives i de gestió, sempre que es reserva amb la disponibilitat mostrada per al dia de la sol·licitud .

 

Per sol·licitar una cancel·lació o reprogramar el servei reservat cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@missionleak.com o per whatsapp al 674 670 407 almenys amb 48 hores d'antelació a l'inici de la reserva.

 

6. POLÍTICA D'ÚS DELS NOSTRES SERVEIS

Per poder gaudir dels nostres serveis cal que els equips estiguin preparats a les nostres instal·lacions amb 10 minuts d'antelació a l'inici del joc. En cas de no arribar a lhora acordada, es podrà denegar lentrada o, si escau, reduir proporcionalment el temps de joc. En tots dos casos, s'informa els clients que no es tornaran els pagaments ja realitzats.

 • Es prohibeix l'entrada als qui estiguin en estat d'ebrietat o que hagin fet ús de substàncies prohibides per llei.

 • Durant el desenvolupament del joc està terminantment prohibit lús de telèfons mòbils, rellotges o llanternes.

 • Durant el desenvolupament del joc està terminantment prohibida la realització de fotografies o vídeos.

 • L'entrada d'aliments ni begudes no es permet.

 • No es recomana la realització dels nostres jocs a persones que pateixin o puguin patir malalties cardiovasculars, epilèpsia o claustrofòbia.

 • El jugador accepta que, en el cas de decidir interrompre voluntàriament lactivitat una vegada ja començada, shaurà dabonar igualment limport total de lexperiència. En cap cas no es procedirà a la devolució dels prepagaments ja realitzats.

 • Missionleak Escape Rooms es reserva el dret de repercutir en els jugadors l'import resultant dels danys intencionats o causats per un mal ús dels elements de les instal·lacions.

 • En el moment d'inici del joc, cada jugador serà instruït pel Game Master assignat i participarà sota el seu propi risc. A més, Missionleak Escape Rooms no es fa responsable dels danys (ja siguin personals o d'equip) causats pel mal ús de la sala de jocs o per no seguir les regles descrites abans de l'inici del joc.

 

 

 

7. POLÍTICA DE PREUS

Tots els preus de la pàgina web inclouen IVA.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte de les que ja us haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Per fer-ho, haureu de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se us demana.

Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda.

Podeu utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard, American Express, PayPal.

 

8. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris, suggeriments i consultes a través de les nostres vies de contacte o de l'adreça postal indicada a la clàusula 1 de les presents Condicions.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les a qualsevol dels nostres centres.

Així mateix, podreu enviar les vostres queixes i reclamacions a través de les nostres vies de contacte o del correu electrònic info@missionleak.com  que seran ateses pel nostre servei d'atenció al client en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot adreçar-nos les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic info@missionleak.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l'adquisició entre vostè i nosaltres s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, us informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Aquestes condicions generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguen accessibles a través del lloc web, tot això sense perjudici que KABUTS CULTURA S.L. es reserva el dret a modificar, sense avís previ, les condicions generals, així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l'accés a la web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució implica l'acceptació d'aquests per part dels usuaris.

Les modificacions realitzades en aquestes condicions no tenen caràcter retroactiu.

 

10. ELECCIÓ DE DOMICILI I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està reconegut com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 

11. CONTACTE

Si us plau tingueu en compte que el correu electrònic info @missionleak.com habilita als efectes de permetre l'accés fàcil i directe a les dades identificatives de MISSIONLEAK com a marca comercialitzadora dels béns, així com amb la finalitat que vostè pugui interposar les queixes o reclamacions que estimi oportunes.

 

12. AVÍS LEGAL, PRIVACITAT I COOKIES

AVÍS LEGAL    |    POLÍTICA DE PRIVACITAT    |    POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 

 

1. IDENTIFICACIÓN

MISSIONLEAK es una marca registrada propiedad de KABUTS CULTURA, S.L:

Puede contactar con nosotros enviando un correo a info@missionleak.com 

O en la dirección: Ronda Guinardó, 36 Baixos, Local 3 08025 de Barcelona

 

2. COMPRADOR

La oferta de productos de la presente página web está dirigida a los consumidores de nuestros servicios, entendiendo por consumidor lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU).

A estos efectos, se considerará consumidor o usuario a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Asimismo, serán también considerados consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

 

3. DERECHO DE DESISTIMIENTO

De acuerdo con lo estipulado en el artículo103 del TRLGDCU el derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a:

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

 

4. POLÍTICA DE RESERVAS

Hay un depósito de 25€ en Suite (sala), Bank of Thaqar y Wolf (misterio)

Hay un depósito de 50€ en Wolf (terror)

Se paga la totalidad en Tocata i Fuga.

 

Sólo podrán realizar reservas la(s) persona(s) que tengan, al menos, 18 años. En caso de acudir con menores de edad, el acompañante de, al menos, 18 años, deberá firmar una autorización antes de entrar en cualquiera de nuestras salas. En caso de que los menores acudan a nuestras instalaciones con un acompañante, este contará como un miembro más del equipo. Puede realizar sus reservas en nuestra web, por e-mail (info@missionleak.com) o por whatsapp en el 674670407.

Una vez hecho el pago de su reserva recibirá un correo electrónico de confirmación con todos los detalles

 

5. POLÍTICA DE MODIFICACIONES Y CANCELACIONES

 

No se podrá cancelar ni modificar la reserva con menos de 48 horas de antelación. En caso de cancelación o modificación de fechas con menos de 48 horas se informa a los clientes consumidores que no se procederá a la devolución de los 25€ pagados en concepto de depósito. No se aplicará la diferencia de precio si finalmente asisten menos jugadores de los reseñados en el momento de la reserva.

 

En caso de cancelaciones o modificaciones realizadas con antelación a las 48 horas anteriores al inicio del juego no se procederá a la devolución de los 25€ pagados en concepto de depósito.

 

Con respecto a modificaciones de número de jugadores : En caso de que finalmente acudan más jugadores de los reseñados en la reserva (que en ningún caso podrán sobrepasar el aforo de cada sala), se deberá abonar la diferencia de precio en el momento de acceder a las instalaciones. Para los modificaciones realizadas con anterioridad a las 48 horas, se podrá hacer cambios en el número de jugadores, pagando la cantidad proporcional a la cantidad de jugadores asignada con el precio mostrado en la página web. 

 

Con respecto a las modificaciones de la fecha de la reserva realizadas dentro de las 48 horas previas a la hora reservada podrá efectuarse con un cargo adicional de 20€ en concepto de gastos administrativos y de gestión, siempre que se reserva con la disponibilidad mostrada para el día de la solicitud.

 

Para solicitar una cancelación o reprogramar el servicio reservado deberá ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: info@missionleak.com  o por whatsapp en el 674 670 407 al menos con 48 horas de antelación al inicio de la reserva.

 

6. POLÍTICA DE USO DE NUESTROS SERVICIOS

 • Para poder disfrutar de nuestros servicios es necesario que los equipos estén preparados en nuestras instalaciones con 10 minutos de antelación al inicio del juego. En caso de no llegar a la hora acordada, se podrá denegar la entrada o, en su caso, reducir proporcionalmente el tiempo de juego. En ambos casos, se informa a los clientes que no se devolverán los pagos ya realizados.

 • Se prohíbe la entrada a quienes estén en estado de ebriedad o que hayan hecho uso de sustancias prohibidas por ley.

 • Durante el desarrollo del juego está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles, relojes o linternas.

 • Durante el desarrollo del juego está terminantemente prohibida la realización de fotografías o vídeos.

 • No se permite la entrada de alimentos ni bebidas.

 • No se recomienda la realización de nuestros juegos a personas que padezcan o puedan padecer enfermedades cardiovasculares, epilepsia o claustrofobia.

 • El jugador acepta que, en el caso de decidir interrumpir voluntariamente la actividad una vez ya comenzada, se deberá abonar igualmente el importe total de la experiencia. En ningún caso se procederá a la devolución de los prepagos ya realizados.

 • Missionleak Escape Rooms se reserva el derecho a repercutir en los jugadores el importe resultante de los daños intencionados o causados por un mal uso de los elementos de las instalaciones.

 • En el momento de inicio del juego, cada jugador será instruido por su Game Master asignado y participará bajo su propio riesgo. Además, Missionleak Escape Rooms no se hace responsable de los daños (ya sean personales o a nivel de equipo) causados por el mal uso de la sala de juegos o por no seguir las reglas descritas antes del inicio del juego.

 

 

7. POLÍTICA DE PRECIOS

Todos los precios de la página web incluyen IVA.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no afectarán a los pedidos con respecto a los que ya le hayamos enviado una Confirmación de Pedido.

Para ello, deberá seguir los pasos del proceso de compra, rellenando o comprobando la información que en cada paso se le solicita.

Asimismo, durante el proceso de compra, antes de realizar el pago, podrá modificar los datos de su pedido. 

Podrá utilizar como medio de pago las tarjetas Visa, Mastercard, American Express, PayPal.

 

8. COMENTARIOS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos que nos envíe tales comentarios, sugerencias y consultas a través de nuestras vías de contacto o de la dirección postal indicada en la cláusula 1 de las presentes Condiciones.

Además, tenemos hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios. Puede solicitarlas en cualquiera de nuestros centros.

Asimismo, podrá enviar sus quejas y reclamaciones a través de nuestras vías de contacto o del correo electrónico info@missionleak.com  que serán atendidas por nuestro servicio de atención al cliente en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo legamente establecido.

Si usted como consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, puede dirigirnos sus quejas a través de la dirección de correo electrónico info@ missionleak.com con el fin de solicitar una solución extrajudicial de controversias.

En este sentido, si la adquisición entre usted y nosotros se ha celebrado online a través de nuestro sitio web, de acuerdo con el Reglamento Nº 524/2013 de la UE, le informamos que usted tiene derecho a solicitar con nosotros una resolución extrajudicial de controversias en materia de consumo accesible a través de la dirección de Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales permanecerán en vigor y serán válidas durante todo el tiempo que estén accesibles a través del sitio web, todo ello sin perjuicio de que KABUTS CULTURA S.L. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las condiciones generales, así como cualquiera de los textos legales que se encuentren en este sitio web. En todo caso, el acceso a la web tras su modificación, inclusión y/o sustitución, implica la aceptación de estos por parte de los usuarios.

Las modificaciones realizadas en las presentes condiciones no tendrán carácter retroactivo.

 

10. ELECCIÓN DE DOMICILIO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través de dicha página web se regirán por la legislación española.

Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web o con dichos contratos será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

Si usted está reconocido como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la legislación vigente.

 

11. CONTACTO

Por favor tenga en cuenta que el correo electrónico info @missionleak.com habilita a efectos de permitir el acceso fácil y directo a los datos identificativos de MISSIONLEAK como marca comercializadora de los bienes, así como con la finalidad de que usted pueda interponer las quejas o reclamaciones que estime oportunas.

 

12. AVISO LEGAL, PRIVACIDAD Y COOKIES

AVISO LEGAL    |    POLÍTICA DE PRIVACIDAD    |    POLÍTICA DE COOKIES

bottom of page