top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT Y PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals,
pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d'ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei
Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, KABUTS CULTURA
SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens
proporcionin els nostres clients, d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
La Política de Protecció de Dades de KABUTS CULTURA SL descansa al principi de responsabilitat
proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc
normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents.
Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD; en aquest sentit, KABUTS
CULTURA SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s'exigeixen, i n'ha instal·lat totes les
mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers,
exposats a continuació. No obstant això, lusuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en
Internet no són inexpugnables.
Responsable del tractament: Qui som?
Denominació: KABUTS CULTURA SL
CIF: B66803412
Adreça: Ronda Guinardó, 36 baixos, local 3, 08025, Barcelona, Barcelona
Telèfon: 674670407
Correu electrònic: info@missionleak.com
Finalitat del tractament: Per què farem servir les vostres dades?
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de KABUTS CULTURA SL o al seu
personal, seran inclosos en fitxers, automatitzats o no, creats i mantinguts sota la responsabilitat
del mateix, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes
o qüestions plantejades pels nostres visitants.
Legitimitat del tractament: Per què necessitem les vostres dades?
a) Relació contractual: És la que aplica quan contracta algun dels nostres serveis.
b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament
de les quantitats degudes.
c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al
formulari de contacte, ens autoritza que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta
a la consulta o sol·licitud d'informació plantejada.
Destinataris: Amb qui compartim les vostres dades?
No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d'aquelles entitats públiques o privades a les
quins estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Per
posar-ne un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre
operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.
En cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació
personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d'opcions clares que us
permetran decidir sobre això.

Ets aquí : Comunicació: On podríem enviar les teves dades?
No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats
indicades.
Conservació: Quant de temps mantindrem les teves dades?
Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per
els que van ser recollits. A l'hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els
riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives,
les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits al
present Avís de Privadesa i Política de Cookies.
En aquest sentit, KABUTS CULTURA SL conservarà les dades personals un cop acabada la relació amb
Ut., degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de
la relació mantinguda amb linteressat.
Un cop bloquejades, les vostres dades resultaran inaccessibles per a KABUTS CULTURA SL, i no seran tractades
excepte per a la posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció
de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l'exercici i la defensa de
reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Seguretat: Com protegirem les vostres dades?
Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal
que es tracti als nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de
caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes ia accessos, tractaments o revelacions no
autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats
les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l'ús que feu de les dades (inclòs usuari
i contrasenya) que utilitzi a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el
cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes
normes i ens permetin auditar-los per verificar-ne el compliment.
Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?
Us informem que podreu exercir els drets següents:
a) Dret d'accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i
les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
c) Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per
imperatiu legal);
d) Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l'exactitud, la legalitat o
la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas, podrem conservar-les
per a lexercici o la defensa de reclamacions.
e) Dret d'oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti
per al tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. KABUTS CULTURA SL deixarà de
tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de
reclamacions, quan sigui procedent aquest dret.
f) Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al tractament
sigui l‟existència d‟una relació contractual o el seu consentiment.
g) Dret a revocar el consentiment atorgat a KABUTS CULTURA SL.
Per exercitar els seus drets, ho pot fer de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb
nosaltres a l'adreça Ronda Guinardó, 36 baixos, local 3, 08025, Barcelona, Barcelona, o escrivint
un correu a info@missionleak.com, adjuntant sempre còpia del DNI.

Tutela de drets: On pot fer una reclamació?
En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular-ne una
reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents:
.- Seu electrònica: https://www.aepd.es
.- Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
.- Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
Formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és
necessària lassistència dadvocat ni procurador.
Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de Privadesa?
KABUTS CULTURA SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats
legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal,
KABUTS CULTURA SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part deClickDades.

bottom of page